Các Nghiệp vụ và Khóa học

BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CƠ BẢN HÀNG KHÔNG

1. Tên khóa học: Kiến thức cơ bản về Hàng không 2. Trình độ đào tạo: Bồi d...